GIẤY SYMBOL CARD ECO 50 (50% RECYCLED)

Ứng dụng

Giấy Symbol Card Eco 50 là loại giấy lý tưởng dùng cho ngành bao bì, bìa, postcard, những vật phẩm thương mại hoặc những ứng dụng giấy chất lượng cao.

Xem thêm các sản phẩm khác