GIẤY FREELIFE KENDO (40% RECYCLED)

Ứng dụng

Giấy Freelife Kendo phù hợp với hầu hết các ấn bản, bao bì và in ấn thương mại, đặc biệt là các ấn phẩm đồ họa có tính phối hợp cao, yêu cầu sự tự nhiên như ấn bản đặc biệt, brochure, catalogue…

Xem thêm các sản phẩm khác

Free Porn porn Sex